Zgłaszanie streszczeń

Komitet Naukowy nie może zagwarantować Autorom prac nadesłanych po 15 września udziału w prezentacji, w ramach programu Konferencji, z powodu wygaśnięcia terminu zgłaszania streszczeń.

Autorzy, których streszczenia zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy:

 • wygłoszą prezentację swojej pracy podczas Zjazdu,
 • będą uprawnieni do bezpłatnego udziału w Zjeździe.

 

1. Informacje ogólne

 • Streszczenia prac oryginalnych i opisów przypadków mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników dostępnego na stronie: http://www.forummlodychptd.viamedica.pl.
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (strona www zjazdu, zakładka Rejestracja).
 • Streszczenia należy nadsyłać w języku polskim (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest nadesłanie streszczenia w języku angielskim).
 • Zgłaszane streszczenie oraz praca naukowa nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski (szczegółowe wytyczne: punkt 2. Układ streszczenia). Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia będą przyjmowane od 15.06.2015 roku.
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 30.09.2015 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą lub faksem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie poddane ocenie anonimowo, przez niezależnych recenzentów.
 • Termin otrzymania oceny recenzentów: do 30.09.2015 roku.
 • Termin powiadomienia autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy: do 12.10.2015 roku.

2. Układ streszczenia

 • Streszczenie musi zawierać:
  1. tytuł (bez skrótów),
  2. imiona i nazwiska wszystkich autorów, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę, afiliację każdego z autorów (nazwa instytucji oraz miejscowość);
  3. treść streszczenia, która powinna obejmować: wstęp, cel badania, materiał i metody, wyniki, wnioski, słowa kluczowe (w przypadku zgłoszenia opisu przypadku streszczenie powinno obejmować wstęp, cel opisu, opis przypadku oraz wnioski).

·         Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 2000 znaków ze spacjami (czcionka 10; pojedynczy odstęp).

 • Nie należy załączać rysunków, tabel, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie ani piśmiennictwa.

 

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl