head

Zgłaszanie streszczeń

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń to 15 września 2019 roku.

Zgłoś pracę

Komitet naukowy nie może zagwarantować autorom prac nadesłanych po 15 września 2019 roku udziału w prezentacji w ramach programu konferencji.

Autorzy, których streszczenia zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i wygłoszą prezentację swojej pracy podczas zjazdu, będą mogli uczestniczyć w nim bezpłatnie.

INFORMACJE OGÓLNE
Streszczenia prac oryginalnych i opisów przypadków mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników, dostępnego na stronie internetowej: www.forummlodychptd.viamedica.pl. Zgłoszona praca nie powinna być wcześniej prezentowana na zjazdach krajowych i międzynarodowych.

Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

 • Streszczenia należy nadsyłać w języku polskim (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest nadesłanie streszczenia w języku angielskim).
 • Zgłaszane streszczenie oraz praca naukowa nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski (szczegółowe wytyczne opisano w punkcie Układ streszczenia).
 • Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione.
 • Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia będą przyjmowane od 19 maja 2019 roku.
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 15 września 2019 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą lub faksem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie poddane ocenie anonimowo przez niezależnych recenzentów.
 • Termin otrzymania oceny recenzentów: do 29 września 2019 roku.
 • Termin powiadomienia autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy: do 6 października 2019 roku.
 • Streszczenia prac ukażą się w czasopiśmie „Forum Dermatologicum”.  

UKŁAD STRESZCZENIA
Streszczenie musi zawierać:

 • tytuł (bez skrótów),
 • imiona i nazwiska wszystkich autorów, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę, afiliację każdego z autorów (nazwa instytucji oraz miejscowość),
 • treść streszczenia, która powinna obejmować: wstęp, cel badania, materiał i metody, wyniki, wnioski, słowa kluczowe (w sytuacji zgłoszenia opisu przypadku, streszczenie powinno obejmować wstęp, cel opisu, opis przypadku oraz wnioski).  

Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 2000 znaków ze spacjami (czcionka 10, pojedynczy odstęp).

Nie należy załączać rysunków, tabel, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie ani piśmiennictwa.

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Copyright © 2019 Via Medica | Kariera w Grupie Via Medica